Objektivizácia pracovného prostredia

Medzi základné povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

 

Pracovná zdravotná služba zabezpečuje kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík z expozície identifikovaným nebezpečným faktorom práce a pracovného prostredia, vlastnými odborne spôsobilými osobami, resp. subdodávateľmi.

 

V oblasti objektivizácie faktorov pracovného prostredia Vám ponúkame nasledujúce produkty:

Objektivizácia faktorov pracovného prostredia

Posudky o riziku

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail