24. marec 2016

 

Zmena legislatívnych predpisov

Nastala úprava súvisiaca s vypustením tzv. „protipožiarnej asistenčnej hliadky“

Vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii § 9a ods. 3 písmeno b), § 9a ods. 3 Nastala úprava súvisiaca s vypustením tzv. „protipožiarnej asistenčnej hliadky“ a s prenesením jej úloh na tzv. osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť v rámci obdobia spojeného s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

V zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii sa výrazne mení rozsah požiarneho štatútu ako základnej dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. Nahrádza ho tzv. požiarna identifikačná karta, ktorá sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa pre každú z nich.

 

 

O skupine B·A·D

Skupina B·A·G sa spolu s viac ako 3 800 expertmi v Nemecku a Európe stará o 270 000 prevádzok s 4 miliónmi zamestnancov v najrozličnejších oblastiach prevencie. 2015 činil obrat 242,0 miliónov eur. B·A·D GmbH tým so svojimi európskymi dcérskymi spoločnosťami TeamPrevent patrí k najväčším európskym poskytovateľom prevenčných služieb (ochrana pri práci, zdravie, bezpečnosť, personál). Hĺbka služieb siaha od individuálnych projektov až po komplexné opatrenia outsourcingu. Portfólio skupiny sa dopĺňa rozmanitými ponukami v oblasti konzultácií, ďalšieho vzdelávania a certifikácie. Od 2006 patrí B·A·D GmbH k 100 najlepším TOPJOB podnikom spomedzi nemeckých malých a stredných podnikov.