Ďalšie služby v oblasti BOZP a OPP

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a PO – povinné zo zákona

 • Vstupné školenia vedúcich zamestnancov
 • Periodické školenia zamestnancov
 • Periodické školenia vedúcich zamestnancov
 • Odborná príprava protipožiarnych hliadok (asistenčných hliadok)
 • Školenia osôb OPP zabezpečujúcich mimopracovný čas.

 

Ďalšie činnosti v oblasti BOZP a OPP

 • Vzdelávanie zamestnancov podľa osobitných odborností (vedenie motorového vozíka, tlakové zariadenia, plynové zariadenia, elektrotechnik, ...) a iné školenia (školenie prvej pomoci, vodiči referenti, práca so zobrazovacou jednotkou, ...)
 • Vypracovanie prevádzkových poriadkov a inej dokumentácie
 • Kontrola prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov
 • Dodávka tovarov (hasiace prístroje, hasiace hadice,..)
 • Vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení
 • Kontroly na alkohol mimo plánovaného výkonu technika
 • Kontroly štátnych orgánov

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail