Dohľad nad pracovnými podmienkami a poradenstvo

Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. je oprávnená vykonávať činnosti Pracovnej zdravotnej služby v plnom rozsahu na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPPL-5000/2006-Oj. Spĺňa všetky zákonné požiadavky na vykonávanie tejto činnosti. Zamestnáva potrebný personál z medicínskej a nemedicínskej oblasti, ktorý je potrebný na zabezpečenie komplexného systému Pracovnej zdravotnej služby.

 

Pre klientov vykonávame najmä:

  • Vstupný audit pracovných priestorov
  • Vstupné posúdenie zdravotných rizík
  • Spracovanie prevádzkových poriadkov na základe posúdenia zdravotných rizík
  • Skríningové merania faktorov pracovného prostredia (hluk, osvetlenie, mikroklimatické podmienky)
  • Spracovanie kategorizácie pracovných činností
  • Definovanie rozsahu a určenie periodicity lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci
  • Vypracovanie dokumentácie: Vstupný audit, Posudok o riziku, Prevádzkový poriadok,  Kategorizácia pracovných činností a iné súvisiace s ochranou zdravia pri práci
  • Sledovanie všetkých legislatívnych zmien v oblasti PZS a včasné informovanie na prípadné opatrenia vyplývajúce zo zmeny legislatívy
  • Periodické prehodnotenie zdravotných rizík

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail