Popis užívateľských funkcií firemnej zóny

Aplikácia poskytuje klientovi prostredníctvom štandardného internetového prehliadača nasledovné výhody: 

 • Objednávanie na lekárske prehliadky a školenia – zadaním požiadavky v aplikácií sa vygeneruje požiadavka na zabezpečenie lekárskej prehliadky, školenia (alebo obidve naraz) do Call Centra TeamPrevent Santé, nie je potrebná e – mailová a ani telefonická komunikácia;
 • Aktuálna databáza zamestnancov 24 hodín denne – aplikácia firemná zóna je užívateľské rozhranie systému WORK – FLOW prostredníctvom ktorého Call Centrum organizuje a manažuje lekárske prehliadky a školenia. Po editácií akéhokoľvek údaju zo strany Call Centra klient ihneď vidí aktuálny údaj, vrátane naplánovanej lekárskej prehliadky, alebo školenia;
 • Evidencia lekárskych prehliadok a školení – naplánovaných a vykonaných lekárskych prehliadok a školení;
 • Export všetkých údajov do programového vybavenie MS Office (Excel);
 • Možnosť editovania, mazania a vkladania nových zamestnancov do systému;
 • Sledovanie periodicity lekárskych prehliadok a školení podľa zákonom stanovených periodicít;
 • Evidencia dokumentácie v oblasti PZS, BOZP a OPP – do systému je možné vkladať akúkoľvek dokumentáciu týkajúcu sa PZS, BOZP a OPP vrátane kategorizácií pracovných činností, správ z hodnotení zdravotných rizík, prevádzkových poriadkov, prezenčných listín zo školení a inú dokumentáciu. Vkladať dokumentáciu môžu obidve zmluvné strany. Dokumenty sú uložené a archivované na serveri našej spoločnosti, klient sa nemusí zaoberať ich archiváciou vo svojom PC alebo v tlačenej forme. Je zabezpečený vysoký stupeň ochrany osobných údajov vašich zamestnancov (ochranné prvky nášho systému sú na úrovni Internetbankingu komerčných bánk). Pri vkladaní dokumentov do systému je klient notifikovaný formou e – mailu, že do systému bol vložený dokument;
 • Evidencia individuálnych dokumentov zamestnancov – v aplikácií je možné viesť u každého zamestnanca samostatne okrem periodicity lekárskej prehliadky a školení, aj individuálne dokumenty každého zamestnanca. Napríklad naskenovaný posudok o spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti, Záznam o oboznámení o BOZP a OPP, prípadné iné potvrdenia zo špecializovaných školení;
 • Do systému je možné vytvoriť neobmedzené množstvo prístupov;
 • Firemná zóna má Slovenské a Anglické rozhranie;
 • Nástenka firemnej zóny informuje klienta o dôležitých legislatívnych zmenách v oblasti PZS, BOZP a PO. Taktiež slúži ako nástroj na uverejnenie pravidelného mesačného mailingu spoločnosti TeamPrevent Santé (informačné vzdelávacie letáky).

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222