Politika integrovaného systému manažérstva

Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. má štatút neštátneho zdravotníckeho zariadenia, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vl. Č. 36804/B a zároveň zabezpečuje služby v oblasti starostlivosti o zdravie v súkromnej zdravotníckej sieti pôsobiacej na území celej Slovenskej republiky. Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečenie kvalitnej pracovnej zdravotnej služby pre svojich klientov. Spolupracuje s viac ako 350 zmluvnými lekármi a zdravotníckymi zariadeniami vo viac ako 80 mestách po celej Slovenskej republike

 

  • Spoločnosť kladie veľký význam na udržovanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality pri poskytovaní svojich služieb.
  • Spoločnosť sa zaväzuje k plneniu legislatívnych požiadaviek SR.
  • Zavedeným integrovaným systémom manažérstva chce spoločnosť dosiahnuť dôveru terajších i potenciálnych zákazníkov v postupy používané pri poskytovaní služieb.
  • Integrovaný systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008 predstavuje v spoločnosti symbol serióznosti a stability voči zákazníkovi, zainteresovaným stranám a zamestnancom. Zaisťuje systémový prístup ku všetkým zainteresovaným subjektom a spolupracujúcim osobám pri realizácii zákazok a zamedzuje výskytu náhodných nezhôd.
  • Zámerom spoločnosti je vytvorenie vysoko motivačného prostredia, kladie dôraz na svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí absolvujú pravidelné školenia.
  • Spoločnosť TeamPrevent Santé s.r.o. sa zaväzuje pravidelne v ročných intervaloch preskúmavať požiadavky zákazníka a politiku ISM.

 

Bratislava 2.9.2017

Poradenstvo

Zákaznícka linka

+421 244441 029


Call centrum (objednávanie preventívnych prehliadok PZS a BOZP školení)

+421 373222 222