Povinná odborná príprava – DIIZOKYANÁTY

Legislatívna povinnosť:

Zmenou zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sú

všetky osoby ktoré pracujú s chemickými látkami obsahujúcimi diizokyanáty, povinné absolvovať školenie!

 

Školenie je určené pre zamestnancov a SZČO, ktorí budú používať diizokyanáty pre priemyselné a profesionálne použitie. Pred začatím práce absolvujú odbornú prípravu a opakovanú odbornú prípravu vo frekvencii minimálne raz za 5 rokov, v rozsahu troch možných úrovní:

Je určená pre zamestnancov a SZČO, ktorí akýmkoľvek spôsobom manipulujú s diizokyanátmi, alebo ktorí na takúto manipuláciu dohliadajú.

Je určená pre zamestnancov a SZČO, ktorí manupulujú s diizokyanátmi spôsobom:

1. manipulácia s otvorenými zmesami pri teplote okolia (vrátane penových tunelov), nanášanie sprejovej peny

2. striekanie v odvetrávanej kabíne, aplikácia valčekom, aplikácia štetcom, aplikácia namáčaním a liatím napr. podlahové a hydroizolačné aplikácie

3. následné mechanické opracovanie (napr. orezanie) nie úplne vytvrdených predmetov, ktoré už nie sú teplé

4. čistenie a manupulácia s odpadom

Je určená pre zamestnanca a SZČO, ktorí manipulujú s diizokyanátmi spôsobom:

1. manupulácia s neúplne vytvrdenými predmetmi (napr. čerstvo vytvrdené, stále teplé)

2. aplikácia odlievaním

3. údržba a oprava vyžadujúca si prístup k zariadeniu

4. otvorená manipulácia s teplými alebo horúcimi prípravkami

5. striekaním v otvorenom priestore s obmedzeným alebo len prirodzeným odvetraním (vrátane veľkých priemyselných pracovných hál) a vysokotlakové striekanie (napr. peky, elastoméry)

Školenie, ktoré zabezpečujeme vo forme e-learningu je postačujúce pre úroveň A - B. Po absolvovaní e-learningu budú zamestnancom, ktorí sa odbornej prípravy zúčastnia vygenerované "Osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy na prácu s diizokyanátmi".

Čo sú diizokyanáty?

Diizokyanáty sú skupina organických zlúčenín obsahujúcich izokyanátovú funkčnú skupinu (-N=C=O). Najbežnejšie diizokyanáty sú toluéndiizokyanát (TDI) a difenylmethandiizokyanát (MDI). Tieto zlúčeniny sa používajú ako suroviny v priemysle, najmä výrobe polyuretánov a polyuretánovej peny, ktoré sa používajú ako izolačné materiály, tesniace prvky, náterové hmoty, lepidlá a mnoho ďalších aplikácií. Okrem toho sa diizokyanáty používajú aj v lekárstve ako zložky liekov na liečbu astmy a iných respiračných ochorení.

Diizokyanáty sú aj toxické a spôsobujú vážne zdravotné problémy, najmä ak sú inhalované alebo sa inak vstrebávajú do tela. Preto ich skladujte správne a manipulujte s nimi tak, aby sa minimalizovalo riziko ich vystaveniu. Rovnako treba obmedziť ich používanie len v dobre vetraných priestoroch, s použitím osobnej ochrany.

Čo diizokyanáty spôsobujú?

Diizokyanáty spôsobujú podráždenie kože, očí a dýchacích ciest. Okrem toho vyvolávajú alergické reakcie najmä u osôb, ktoré boli v minulosti vystavené týmto zlúčeninám. Zabezpečte preto manipuláciu s náterovými hmotami, ktoré obsahujú diizokyanáty, iba v dobre vetraných priestoroch a použite primeranú osobnú ochranu, najmä ochranné rukavice, okuliare a respirátory.

Kde sa diizokyanáty používajú?

Diizokyanáty sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, najmä tam, kde sa vyžaduje tvorba tvrdých a odolných materiálov.

Výroba lakov a náterov: Diizokyanáty sa často používajú ako reaktívne zložky v tvorbe polyuretánových lakov a náterov.

Stavebníctvo: V stavebníctve sa diizokyanáty používajú ako zložky v montážnej pene na tesnenie a izoláciu. Tiež sa používajú ako lepiace zmesi pri výrobe sendvičových panelov a iných stavebných materiálov.

Automobilový priemysel: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe automobilových dielov, najmä v oblasti interiérov, ako sú sedačky, čalúnenie, palubovky a pod.

Elektrotechnický priemysel: V elektrotechnickom priemysle sa diizokyanáty používajú pri výrobe izolačných materiálov a ochranných vrstiev na elektrických vodičoch.

Výroba textilu: Diizokyanáty sa používajú pri výrobe textilu na tvorbu pevných a odolných materiálov, ako sú napríklad záclony, čalúnenie a pod.

Výroba plastov: Diizokyanáty sa používajú ako reaktívne zložky pri výrobe tvrdých a odolných plastov.

Výroba lepidiel: Diizokyanáty sa používajú ako zložky v lepiacich zmesiach na lepenie rôznych materiálov.