Ochrana pred požiarmi (OPP)

Základný balík činností obsahuje

S naším technikom požiarnej ochrany pre vás zabezpečíme
 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok podľa platnej legislatívy
 • Cvičný požiarny poplach (v rámci plánovaného výkonu technika)
 • Poradenstvo v oblasti OPP
 • Vykonávanie školení a odbornej prípravy na OPP, overenie vedomostí a ich evidencia
 • Aktualizácia a doplnenie dokumentácie OPP
 • Zápisy do požiarnej knihy v zmysle platnej legislatívy
 • Zaistenie vecných prostriedkov OPP, predpísané kontroly a revízie

Základný balík dokumentácie obsahuje

Zavedenie systému OPP
 • Požiarnu identifikačnú kartu
 • Požiarne poplachové smernice
 • Požiarny evakuačný plán – textová časť a grafická časť
 • Požiarny poriadok pracoviska
 • Poriadok pre ohlasovňu požiarov
 • Smernica pre zabezpečenie OPP v mimopracovnom čase
 • Odbornú prípravu protipožiarnej hliadky
 • Určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru