Kurz prvej pomoci

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. S00849-2018-OZdV-5 zo dňa 12.2.2018 sme oprávnení vykonávať akreditovaný „Kurz prvej pomoci“ na pracoviskách v Žiline, v Nitre, v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave.

Naším cieľom je naučiť každého účastníka kurzu poskytnúť prvú pomoc každému, kto sa dostane do život ohrozujúcej situácie, zabezpečiť kurz na úrovni európskych štandardov, poskytovať najaktuálnejšie poznatky a vedomosti, informácie o najnovších trendoch a odporúčaniach v oblasti poskytovania prvej pomoci, teoretický prehľad ako postupovať v prípade vzniku nepredvídateľnej a život ohrozujúcej situácie a naučiť praktické zručnosti na zvládnutie konkrétnych život a zdravie ohrozujúcich situácií.

Legislatíva

Podľa § 8 ods.1 písm.a) zákona č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov je povinnosťou zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť a pravidelne školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci ako aj na hlásenie požiaru.

Dostatočný počet by mal byť taký počet, že by mal byť na pracovisku vždy niekto, kto takýto kurz absolvoval. Tzn., ak má firma napríklad 10 zamestnancov, dáte si preškoliť iba 1 zamestnanca, ten bude mimo práce (dovolenka, PN, MD), na pracovisku nebudete mať preškolený „dostatočný počet“ zamestnancov. Takže pri menších spoločnostiach alebo prevádzkach s menším počtom zamestnancov odporúčame preškoliť minimálne 2 zamestnancov.

Pre koho sú kurzy určené?

Kurzy prvej pomoci sú určené zamestnávateľom a ich zamestnancom, živnostníkom vo výrobnej aj nevýrobnej sfére, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS) alebo Bezpečno-technickej služby (BOZP).

Priebeh kurzu prvej pomoci

Dĺžka akreditovaného kurzu je stanovená na 8,67 vyučovacích hodín, pričom teoretická časť je v trvaní 3 vyučovacích hodín a praktická časť je v trvaní 5,67 vyučovacej hodiny.

Podľa vyhlášky MZ SR č. 398/2010 Z.z. je maximálny možný počet 15 účastníkov na jednom kurze.