Objektivizácia pracovného prostredia

Svojim klientom ponúkame objektivizáciu pracovného prostredia prostredníctvom nášho dlhoročného partnera.

Objektivizácia fyzikálnych faktorov  

 • Meranie a hodnotenie hluku v pracovnom prostredí a v životnom prostredí
 • Spracovanie hlukových máp v pracovnom prostredí
 • Meranie vibrácií, vibrácie prenášané na ruky, vibrácie prenášané na celé telo
 • Meranie denného  a umelého osvetlenia
 • Objektivizácia mikroklimatických podmienok v prostredí, objektivizácia tepelno - vlhkostnej mikroklímy, meranie prvkov mikroklímy  podľa platnej legislatívy

Objektivizácia chemických, karcinogénnych a ostatných faktorov 

 • Objektivizácia pevných aerosólov, osobné odbery, stacionárne odbery
 • Objektivizácia chemických faktorov podľa požiadaviek zákazníka (amoniak, formaldehyd, izokyanáty, glykoly a iné podľa požiadavky )
 • Objektivizácia prchavých zložiek organických látok - (alifatické a aromatické uhľovodíky, aldehydy, ketóny, alkoholy, estery, étery, chlórované uhľovodíky, a iné podľa požiadavky)
 • Objektivizácia kovov (mangán, chróm, nikel, olovo, ortuť a iné podľa požiadavky)
 • Monitorovanie koncentrácií toxických plynov a pár v okolitom vzduchu (oxid uhličitý, uhoľnatý, dusičitý, dusnatý, siričitý; sírovodík, chlór a horľavé plyny - metán)
 • Meranie ozónu
 • Vnútorné prostredie budov - objektivizácia podmienok

Objektivizácia biologických faktorov

 • Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov bioindikátormi (sterilizátory, horúcovzduchové sterilizátory)
 • Stery z prostredia (kvalitatívne, kvantitatívne)
 • Mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekčných roztokov
 • Stanovenie počtu sedimentujúcich mikróbov v ovzduší
 • Odber vzoriek odberovým bioimpactorom a vyhodnotenie mikrobiologických paramterov

 

Akreditované odbery vzoriek pracovného prostredia, poradenská a konzultačná činnosť