BOZP, OPP, CO

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP),  ochrana pred požiarmi (OPP), Civilná ochrana (CO)

Ako zamestnávateľ máte v oblasti BOZP a OPP množstvo povinností a ich zodpovedné splnenie už dávno neznamená iba "papierové" naplnenie podstaty. BOZP a OPP je široká a zložitá problematika s množstvom povinností, ktoré musíte ako zamestnávateľ spĺňať. My vám pomôžeme sa v nej jednoduchšie orientovať a nasmerujeme vás k splneniu vašich povinností tak, aby ste s nimi mali čo najmenej starostí a mohli sa tak plne venovať svojmu podnikaniu.

Ponúkame  služby aj na úseku civilnej ochrany CO v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj implementovanie praktických prvkov a postupov.  Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana") .

BOZP A OPP poskytujeme od roku 2011

Pomôžeme vám vybudovať funkčný systém BOZP a OPP, ktorý vám zabezpečí primeranú úroveň ochrany práce pre vašich zamestnancov. Významom uceleného systému bezpečnosti práce je vytvoriť také pracovné prostredie, aby zamestnanci mohli bezpečne vykonávať svoju prácu a tak predísť prípadným úrazom a s tým spojeným dodatočným nákladom.

BOZP, OPP, CO  poskytujeme vrámci celej Slovenskej republikY

S nami sa môžete spoľahnúť na profesionálny prístup a komplexné riešenia vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany proti požiarom a civilnej ochrany.

 

Výhody spolupráce

Profitujte z našich predností

 
 •     Minimalizujeme pracovnú úrazovosť
 •   √  Vytvárame priaznivé pracovné podmienky a zlepšujeme pracovné prostredie
 •   √  Obmedzujeme negatívne vplyvy pracovného prostredia
 •   √  Zdokonaľujeme systém bezpečnosti vo firme
 •   √  Evidencia všetkých školení. Štatistiky sú generované podľa klienta, školiteľa, obdobia, a konkrétnych školení
 •   √  Sledovanie periodicity školení
 •   √  Notifikácia školení formou  sms alebo formou generovaných e-mailov
 •   √  Sms a generované emaily v slovenskom alebo v anglickom jazyku

Základný balík dokumentácie obsahuje

Zavedenie systému BOZP

 • Koncepciu politiky bezpečnosti práce a programy jej realizácie
 • Identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík
 • Smernice: (smernicu na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a zoznam prác na zabezpečenie BOZP, smernicu o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a zoznam prideľovaných OOPP, smernice na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti, smernicu na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorá ustanovuje niektoré povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov, smernicu pre minimálne bezpečnostné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami, smernicu pre minimálne bezpečnostné požiadavky na pracovisku
 • Základný pokyn na kontrolu požívania a nedovoleného vnášania alkoholických nápojov a iných omamných látok na pracovisko
 • Štatút bezpečnosti práce (základný pokyn bezpečnosti práce, povinnosti zamestnávateľov, povinnosti zamestnancov)
 • Pokyn na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch spoločnosti
 • Minimálne požiadavky na BOZP so zobrazovacími jednotkami
 •  Traumatologický plán

Základný balík činností obsahuje

 • Vstupné a periodické kontroly pracovísk v oblasti BOZP podľa platnej legislatívy
 • Preventívne previerky stavu BOZP vrátane vypracovania zápisov a návrhov bezpečnostných opatrení
 • Poradenstvo a včasné informovanie o legislatívnych zmenách v oblasti BOZP
 • Školenia BOZP, overenie vedomostí a ich evidencia
 • Vypracovanie dokumentácie a jej priebežná aktualizácia
 • Spolupráca pri vedení evidencie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení
 • Spolupráca pri vyšetrovaní a evidencii pracovných úrazov
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v oblasti BOZP a spolupráca s Inšpektorátom práce