Civilná ochrana

 

Ponúkame  služby na úseku civilnej ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj implementovanie praktických prvkov a postupov.  Účelom tohto zákona je upraviť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí, ako aj ustanoviť úlohy a pôsobnosť orgánov štátnej správy, obcí a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „civilná ochrana") .

Prostredníctvom tímu odborne spôsobilých osôb Vám zabezpečíme plnenie týchto podmienok.

Našim klientom ponúkame:

Dokumentáciu

 • Plán ochrany zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti
 • Závery a odporúčania analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí
 • Plán evakuácie, ukrytia, materiálno – technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany
 • Vyžiadanie analýzy územia od okresných úradov v mieste prevádzok
 • Komunikácia s okresnými úradmi pri spravovaní a aktualizovaní dokumentácie na úseku civilnej ochrany
 • Menovacie dekréty jednotiek a štábu CO

Poradenstvo

 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy na úseku civilnej ochrany
 • Vykonávanie školení na úseku civilnej ochrany zamestnancov a jednotiek civilnej ochrany
 • Precvičovanie plánu civilnej ochrany jedenkrát za 3 roky

Školenia

 • Vstupné školenia vedúcich a ostatných zamestnancov
 • Periodické školenia vedúcich a ostatných zamestnancov
 • Príprava jednotiek civilnej ochrany
 • Varovanie zamestnancov a obyvateľstva