Firemná zóna

Firemná zóna je aplikácia špecializovaná na evidenciu a sledovanie periodicity lekárskych prehliadok, základných školení BOZP a OPP, špecializovaných školení (motorové vozíky, práca vo výškach, ...), objednávanie na lekárske prehliadky a  iné školenia. Samozrejmosťou je evidencia dokumentácie PZS, BOZP a OPP, export údajov zo systému a iné. Online aplikáciu dávame k dispozícií každému firemnému klientovi (PZS, BOZP, OPP).

Základné funkcie

Zadaním požiadavky v aplikácií sa vygeneruje požiadavka na zabezpečenie lekárskej prehliadky, školenia (alebo obidve naraz) do Call Centra TeamPrevent Santé, nie je potrebná e – mailová a ani telefonická komunikácia.

Aplikácia firemná zóna je užívateľské rozhranie systému WORK – FLOW, prostredníctvom ktorého Call Centrum organizuje lekárske prehliadky a školenia. Po editácií akéhokoľvek údaju zo strany Call Centra klient ihneď vidí aktuálny údaj, vrátane naplánovanej lekárskej prehliadky, alebo školenia;

Evidencia naplánovaných a vykonaných lekárskych prehliadok a školení.

Export všetkých údajov do programového vybavenie MS Office (Excel).

Klient má možnosť pridávať, editovať, vymazať zamestnancov v systéme.

Firemná zóna má slovenské a anglické rozhranie.

Sledovanie periodicity lekárskych prehliadok a školení podľa zákonom stanovených periodicít.

Do systému je možné vkladať akúkoľvek dokumentáciu týkajúcu sa PZS, BOZP a OPP vrátane kategorizácií pracovných činností, správ z hodnotení zdravotných rizík, prevádzkových poriadkov, prezenčných listín zo školení a inú dokumentáciu;

V aplikácií je možné viesť u každého zamestnanca samostatne okrem periodicity lekárskej prehliadky a školení, aj individuálne dokumenty každého zamestnanca.

Do systému je možné vytvoriť neobmedzené množstvo prístupov.

Nástenka informuje klienta o dôležitých legislatívnych zmenách v oblasti PZS, BOZP a OPP a slúži ako nástroj na uverejnenie pravidelného mesačného mailingu (informačné vzdelávacie letáky).