FAQ - najčastejšie otázky a odpovede

Každá novozaložená spoločnosť má zo zákona povinné si zabezpečiť zmluvný vzťah s bezpečnostno-technickou službou alebo priamo s bezpečnostným technikom na zaistenie tejto služby. Taktiež je povinná si zabezpečiť požiadavky na požiarnu ochranu prostredníctvom technika ochrany pred požiarmi. Tieto povinnosti sa týkajú každej spoločnosti, ktorá má čo i len 1 zamestnanca.

Je potrebné a zo zákona povinné mať zabezpečenú dokumentáciu v oblasti BOZP a OPP.

Ak spoločnosť nemá žiadneho zamestnanca, dokumentáciu nepotrebuje. V prípade, že konateľ zamestnáva sám seba a má tak so spoločnosťou pracovnoprávny vzťah, vzniká tak už povinnosť mať túto dokumentáciu zabezpečenú v primeranom rozsahu.

Zákonom sa ukladá zamestnávateľovi povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca so širokou škálou problematiky v oblasti BOZP a požiarnej ochrany. Dokumentácia a školenia (oboznamovanie) v oblastiach BOZP a OPP sú tak zo zákona povinné a vyplývajú z činnosti bezpečnostno-technickej služby a technika požiarnej ochrany. Ucelený systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pomáha zamestnávateľovi vytvoriť také pracovné prostredie, aby zamestnanci mohli bezpečne vykonávať svoju prácu a tak predchádzať prípadným úrazom, požiarom a pod. Pre vás ako pre podnikateľov predstavuje riziko úrazu alebo vzniku požiaru hlavné riziko a s tým spojené dodatočné náklady. Ak v dôsledku porušenia predpisov došlo k vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, uloží inšpektorát práce pokutu až do výšky 33 000 €.

Obsah školení stanoví bezpečnostno-technická služba v rámci kontroly pracovísk, keďže závisí od toho, akú prácu konkrétny zamestnanec vykonáva a s akými rizikami prichádza do kontaktu. Základný balík dokumentácie BOZP a OPP zabezpečený našou spoločnosťou zahŕňa koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a programy jej realizácie, identifikáciu nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík, smernice BOZP a pod. Dokumentácia ochrany pred požiarmi je vypracovaná v zmysle platnej legislatívy aa zahŕňa napr. požiarnu identifikačnú kartu, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány a pod. Bližšie informácie nájdete v sekcii Služby: BOZP a OPP

Školenie v oblasti BOZP a OPP je zo zákona povinný absolvovať každý zamestnanec pred nástupom do zamestnania, ale najneskôr v deň nástupu a začatia svojej pracovnej činnosti. Táto povinnosť sa týka všetkých zamestnancov, zamestnancov pracujúcich na dohodu či brigádnikov nevynímajúc, aj v prípade, že zamestnávate sám seba. Školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ a to na svoje náklady.

Áno, ako zamestnávateľ ste zo zákona povinný zabezpečiť na vlastné náklady školenie v oblasti BOZP a OPP všetkým zamestnancom, a to aj v prípade, že ich zamestnávate na dohodu či skrátený pracovný pomer.

Školenie v oblasti BOZP a OPP je každý zamestnanec povinný absolvovať hneď v prvý deň pri nástupe do zamestnania. Zo zákona ste potom povinný ako zamestnávateľ zabezpečiť (pre)školenie zamestnanca periodicky najmenej raz za 2 roky, prípadne pri zmene technológie alebo pracovných prostriedkov alebo pri preložení zamestnanca na nové pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu.

V prípade potreby špecifických školení vyplývajúcich s rizík spojenými s pracovnou činnosťou (napr. práca vo výškach, práca s vyhradenými technickými zariadeniami: elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie), ste povinný zabezpečovať opakované školenia pre zamestnancov v intervaloch, aké stanovuje Vyhláška č. 508/2009 Z.z. a Zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Napríklad práca vo výškach nad voľnou hĺbkou vyžaduje (pre)školenie zamestnanca raz za 12 mesiacov, obsluha motorových vozíkov raz za 2 roky.
Zamestnávateľ je tiež povinný zabezpečiť zamestnancom pracujúcim na vyhradených technických zariadeniach aktualizačné odborné prípravy (AOP). Periodicita AOP pri jednotlivých vyhradených technických zariadeniach je 5 rokov.

Školenie z predchádzajúceho zamestnania platné nie je, zo zákona ste povinní všetkým vašim novým zamestnancom zabezpečiť školenie hneď pri nástupe do pracovného pomeru, keďže všetka zodpovednosť za plnenie BOZP a OPP sa vždy viaže na súčasného zamestnávateľa, nie na toho predošlého.

Bolo by to dostačujúce jedine, ak by ste mali absolvované školenie a skúšky bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. Zo zákona je potrebné, aby školiteľ bol dostatočne kvalifikovaný a mal dostatočný prehľad o právnych predpisoch súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci  a predpisoch súvisiacich s požiarnou ochranou a požiarnou prevenciou.

V prípade kontroly je potrebné príslušným orgánom preukázať splnenie povinnosti oboznamovania – kto školenie absolvoval, konkrétne oblasti, z ktorých boli zamestnanci (pre)školení (zákony, smernice a pod.) a akým spôsobom sa overili vedomosti daného zamestnanca/zamestnancov. Obsah a rozsah školení vyplýva z jednotlivých právnych predpisov, predpisov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany a požiarnej prevencie. Technik BOZP a technik požiarnej ochrany prispôsobí školenie na základe rizík, ktoré sú u Vás vypracované. 

 

Nie je to potrebné, všetky školenia teoretického charakteru môžu zamestnanci absolvovať aj online prostredníctvom e-learningu. Aj v prípade e-learningového vzdelávanie je nutné, aby poskytovateľ školení mal osobitné oprávnenie na výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP formou e-learningu vydané na základe schváleného projektu Národným inšpektorátom práce. Náš e-learning tieto požiadavky spĺňa. Viac informácií nájdete v sekcii E-learning.

Prenajímateľ ako taký nezodpovedá za pracoviská nájomcov, preto drvivá väčšina prenajímateľov nezabezpečuje v rámci sumy nájmu ochranu proti požiarom či školenia a služby BOZP. Je dôležité si preštudovať nájomnú zmluvu, aby ste vedeli, ktoré povinnosti vám zabezpečuje prenajímateľ a ktoré musíte splniť ako nájomca-zamestnávateľ, ale vo všeobecnosti platí že ako nájomca a zamestnávateľ musíte mať svoje pracovisko a dokumentáciu zabezpečené v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP, OPP a PZS samostatne na svoje IČO, pričom vás ako zamestnávateľa podnikanie v prenajatých priestoroch nezbavuje žiadnej z povinnosti na úseku BOZP a OPP.

Ak aj máte priestory poistené  voči požiaru, no nedodržiavate zásady OPP, poistné si platíte zbytočne – poisťovňa vám v prípade neplnenia zákonom daných zásad prípadnú poistnú udalosť nepreplatí.

Jedným z dôvodov na zavedenie funkčného systému BOZP a OPP je zabezpečenie primeranej úrovne ochrany práce pre vašich zamestnancov. Významom a cieľom uceleného systému bezpečnosti práce je vytvoriť také pracovné prostredie, aby zamestnanci mohli bezpečne vykonávať svoju prácu a tak predísť prípadným úrazom a s tým spojeným dodatočným nákladom pre vás – nikdy neviete, kedy môže prísť k požiaru či váš zamestnanec utrpí zranenie a aké následky to pre vaše podnikanie môže mať. Kontrole a vyvodeniu zodpovednosti sa v týchto prípadoch naozaj nevyhnete.

Hlavným dôvodom pre zavedenie systému BOZP a OPP je však fakt, že povinnosti BOZP a OPP sú základnými požiadavkami na výkon každej pracovnej činnosti, ukotvené v Ústave Slovenskej republiky. Za nedodržanie predpisov BOZP a OPP môžete byť navyše prísne trestaný, až dokonca uväznený z dôvodu nedbanlivosti.

Potrebný počet a druh hasiacich prístrojov závisí od veľkosti prevádzky a činností, ktoré sa na danej prevádzke vykonávajú. Počet a druh hasiacich prístrojov určuje špecialista požiarnej ochrany vo vyhotovenom požiarnom projekte stavby.

Hygienické minimum, inak povedané odborná spôsobilosť, je potrebné pre všetky epidemiologicky závažné činnosti, to znamená činnosti, pri ktorých hrozí riziko vzniku alebo šírenia prenosného ochorenia pri nedodržaní zásad osobnej hygieny. Odbornú spôsobilosť musia mať zamestnanci pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (v reštauráciách, kaviarňach, baroch, obchodoch s potravinami a pod.) či v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo a pri výrobe kozmetických výrobkov. Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti (zamestnanec úspešne zloží skúšky na príslušnom RÚVZ) alebo dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania.

Kontrolu vykonávajú RÚVZ a pokiaľ je zistené nedodržanie zákonných povinností, pokuta hrozí zamestnancovi, ako aj zamestnávateľovi.