Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Medzi všeobecnými povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona č. 355/2007 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je povinnosť zamestnávateľa  zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (LPP), a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.  Výkonom LPP sa predchádza zaradeniu zamestnanca na práce, na ktoré nie je zdravotne spôsobilý alebo vyradeniu zamestnanca z takýchto prác. Dôvodom je ochrana jeho zdravia zamedzením negatívneho vplyvu práce na jeho zdravie, ktoré by mohlo vyústiť do trvalého poškodenia zdravia vplyvom práce.

Ponúkame vám možnosť absolvovať lekársku prehliadku v niektorej z našim ambulancií pracovného lekárstva alebo v zmluvnej sieti lekárov po celej Slovenskej republike.

 

Profitujte z našich výhod

  • Každého jednotlivca vnímame ako klienta
  • Naše vlastné ambulancie sú špecializované výhradne na výkon LPP a tak neprichádzate do kontaktu s chorými ľudmi
  • Objednávame na presne stanovený čas v snahe minimalizovať čas strávený v čakárni
  • Zmluvná sieť lekárov Vás vybaví prednostne
  • Presné informácie o mieste, čase a priebehu LPP obdržíte mailom
  • E-mailová a SMS notifikácia, aby Vám žiadny termín neušiel
  • Kedykoľvek sa môžete obrátiť na naše Call Centrum

Máte záujem objednať sa na lekársku prehliadku vo vzťahu k práci?

V prípade, že Váš zamestnávateľ je naším klientom, na preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci sa môžete objednať prostredníctvom nášho Call Centra.


Objednanie
na prehliadku

pracovné dni
od 7:00 do 16:00
tel. +421 373 222 222
e-mailom