Lekárske prehliadky pre zamestnancov na dráhach

Na základe poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 10236/2019/SŽDD/12457 sme oprávnení vykonávať posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe pre pracovné činnosti podľa požiadaviek na všetky zmyslové skupiny.

Lekárske prehliadky uskutočňujeme v rámci našich vlastných ambulancií v Bratislave, v Trnave, v Dunajskej Strede, v Nitre, v Žiline a v Liptovskom Mikuláši, v Poprade, v Prešove a v Košiciach.

Všetky odborné vyšetrenia potrebné pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu klienti absolvujú v priebehu jedného dňa.

Železničná dráha

 

Pracovné činnosti na železničnej dráhe sa podľa požiadaviek zaraďujú do zmyslových skupín 1 až 3.

Do zmyslovej skupiny 1 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby vedú hnacie dráhové vozidlá na železničnej dráhe.

Do zmyslovej skupiny 2 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby priamo riadia alebo kontrolujú dopravnú službu, pripravujú (zabezpečujú) vlakovú cestu, zúčastňujú sa posunu alebo sa inak bezprostredne podieľajú na doprave alebo na pohybe dráhového vozidla. Ďalej osoby, ktoré vykonávajú priamy dozor na pracovné činnosti, pre ktoré je predpísaná skupina zmyslová skupina 1 alebo 2, a tie osoby, ktoré pri výkone svojej pracovnej činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebujú správny farbocit. Osoby, ktoré vykonávajú práce pri posune dráhového vozidla, musia mať zmyslovú skupinu 2 bez korekčných okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Osoby, ktoré sa pri výkone práce musia riadiť návestnými znakmi návestidiel, tieto obsluhujú alebo ich udržujú, musia spĺňať požiadavky zmyslovej skupiny 2.

Do zmyslovej skupiny 3 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých osoby musia vstupovať bez dozoru do priestoru koľajiska a trate, neriadia ani nekontrolujú dopravu a na výkon svojej pracovnej činnosti nepotrebujú správny farbocit.

Električková, trolejbusová, lanová a špeciálna dráha

 

Lekárske prehliadky zabezpečujeme pre zamestnancov ktorí obsluhujú električky, trolejbusy, lanovky a iné.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte