09. august 2019

 

Psychotropné a omamné látky na pracovisku

Zamestnávatelia sú povinní vypracovať zoznam osôb, ktoré sú oprávnené kontrolovať požívanie alkoholických nápojov a iných omamných látok.

Povinnosť zamestnancov nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce, je predpísaná v § 12 ods. 2 písm. k) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

 

Povinnosťou zamestnanca v zmysle §12 ods. 2 písm. l) hore uvedeného zákona je podrobiť sa vyšetreniu. Vyšetrenie vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise. Zároveň je nutné určiť sankcie za nesplnenie, respektíve odmietnutie tejto povinnosti a sankcie za pozitívny výsledok.

V prípade ak zamestnanec alebo vedúci zamestnanec je na pracovisku pod vplyvom alkoholu, je potrebné túto skutočnosť ohlásiť jeho nadriadenému resp. zamestnávateľovi. Ten by mal následne zabezpečiť, v súlade s vnútorným predpisom, výkon kontroly, či zamestnanec dodržiava zákaz nepožívať alkoholické nápoje na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa v pracovnom čase ako aj zákaz nenastupovať pod ich vplyvom do práce.

 

Kontrolu dychovej skúšky zamestnanca vykonáva oprávnená osoba za prítomnosti minimálne jedného svedka. Osoby, ktoré sú oprávnené dať zamestnancovi pokyn na vykonanie testu a zabezpečiť správny postup pri testovaní, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku, v inom internom predpise alebo ju určí či poverí iným spôsobom.

 

Pri odbere biologického materiálu (krv, moč) tento odber vykoná závodný lekár alebo sestra. V prípade, že zamestnávateľ nemá takúto službu, je potrebné ísť so zamestnancom u ktorého má byť skúška vykonaná do ambulancie centrálneho príjmu alebo do internej ambulancie, resp. ak sa má odber vykonať vo večerných alebo nočných hodinách, vykoná sa tento odber v ambulancii pohotovostnej služby. Odobrané vzorky je potrebné dopraviť do akreditovaného laboratória. Dopravu si zabezpečí sám zamestnávateľ.

 

Skúška detekčnými trubičkami alebo necertifikovanými prístrojmi je orientačnou dychovou skúškou, ktorá nemá hodnotu súdneho dôkazu.

 

Detekčné trubičky v prípade súdneho sporu o neplatnosť ukončenia pracovného pomeru by mohli byť spochybniteľným právnym podkladom – súdnym dôkazom. Na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu je vhodnejšie používať na to určený detekčný prístroj, ktorý musí byť pravidelne kalibrovaný a testovaný podľa pokynov výrobcu. Pokiaľ to tak nie je, namerané výsledky sú spochybniteľné.

 

Testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok v slinách sú len orientačné a pri ich pozitivite je potrebné zisťovať prítomnosť týchto látok v organizme vyšetrením biologického materiálu teda moču alebo krvi. Pri odbere sa treba riadiť pokynmi výrobcu. V prípade súdneho sporu sa uznávajú len výsledky rozborov biologického materiálu od pracovísk, ktoré zistia nie len prítomnosť ale vedia určiť aj množstvo látky v biologickom materiáli.

 

Viac informácií o podmienkach toxikologických vyšetrení nájdete na stránke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: http://www.udzs-sk.sk/podmienky-toxikologickych-vysetreni

 

Zdroj: TeamPrevent Santé s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TeamPrevent Santé s.r.o. je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TeamPrevent Santé s.r.o. porušením autorského zákona.

 

 

O skupine B·A·D

Skupina B·A·D sa spolu s viac ako 4 000 expertmi v Nemecku a Európe stará o 270 000 prevádzok s 4 miliónmi zamestnancov v najrozličnejších oblastiach prevencie. 2016 činil obrat 265,5 miliónov eur. B·A·D GmbH tým so svojimi európskymi dcérskymi spoločnosťami TeamPrevent patrí k najväčším európskym poskytovateľom prevenčných služieb (ochrana pri práci, zdravie, bezpečnosť, personál). Hĺbka služieb siaha od individuálnych projektov až po komplexné opatrenia outsourcingu. Portfólio skupiny sa dopĺňa rozmanitými ponukami v oblasti konzultácií, ďalšieho vzdelávania a certifikácie.