Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Spoločnosť TeamPrevent Santé je na základe osvedčenia č. BTS-1176/07 zo dňa 15.11.2007 oprávnená zabezpečovať bezpečnostnotechnickú službu (BOZP) v plnom rozsahu. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje na základe osvedčenia číslo VVZ-0326/11-01.1 zo dňa 11.11.2011 prostredníctvom spoločnosti BM plus, s.r.o. – člen skupiny B·A·D – TeamPrevent. Tiež zabezpečuje služby ochrany pred požiarmi (OPP) prostredníctvom požiarnych technikov.

 

V rámci Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vám ponúkame nasledujúci rozsah služieb:

  • Vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk so stanovením nedostatkov a návrhov na odstránenie
  • Spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle príslušných právnych predpisov
  • Organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z § 22 a § 24 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení, vykonávanie kontrol zameraných na dodržiavanie pravidiel BOZP v predpísaných termínoch, najmenej 1x za 3 mesiace, resp. podľa nástupu novoprijatých zamestnancov, 1 x za 12 mesiacov vykonávanie tzv. ,, Verejnej previerky stavu BOZP ‘‘
  • Vypracovanie, vedenie a systematické doplňovanie dokumentácie vyplývajúcej z predpisov o BOZP
  • Vykonávanie školení novoprijatých zamestnancov, resp. predpísaných opakovaných školení zamestnancov najmenej 1 x za 24 mesiacov
  • Zabezpečovanie predpísaných školení inými oprávnenými organizáciami (napr. vodiči – referenti, zdvíhacie zariadenia, práca s VZV, ....)
  • Zabezpečovanie predpísaných skúšok a kontrol vyhradených technických zariadení
  • Zúčastňovanie sa kontrol vykonávaných zo strany Štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce)
  • Ohlasovanie vzniknutých pracovných úrazov, vedenie ich evidencie a registrovanie v zmysle príslušných právnych predpisov
  • Spracovanie politiky BOZP a ostatných smerníc týkajúcich sa BOZP v zmysle príslušných právnych predpisov.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail