Ochrana pred požiarmi (OPP)

Spoločnosť TeamPrevent Santé je na základe osvedčenia č. BTS-1176/07 zo dňa 15.11.2007 oprávnená zabezpečovať bezpečnostnotechnickú službu (BOZP) v plnom rozsahu. Výchovu a vzdelávanie zabezpečuje na základe osvedčenia číslo VVZ-0326/11-01.1 zo dňa 11.11.2011 prostredníctvom spoločnosti BM plus, s.r.o. – člen skupiny B·A·D – TeamPrevent. Tiež zabezpečuje služby ochrany pred požiarmi (OPP) prostredníctvom požiarnych technikov.

 

V rámci Ochrany pred požiarmi vám ponúkame nasledujúci rozsah služieb:

  • Vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk so stanovením nedostatkov a návrhov na odstránenie
  • Organizovanie a kontrolovanie plnenia povinností vyplývajúcich z § 9 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, vykonávanie protipožiarnych preventívnych prehliadok podľa vykonávacej vyhlášky minimálne 1 x za 3 mesiace, v prípade nutnosti častejšie (napr. vykonanie školenia a odbornej prípravy a OPP, pri kontrole štátneho požiarneho dozoru a pod.)
  • Zastupovanie pri kontrolách štátneho požiarneho dozoru
  • Riadenie činnosti protipožiarnych hliadok a iných zamestnancov poverených plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi
  • Vykonávanie školení a odbornej prípravy zamestnancov o ochrane pred požiarmi v predpísaných termínoch, resp. priebežne pri nástupe nových zamestnancov
  • Posudzovanie požiarnych nebezpečenstiev v objektoch a priestoroch klienta a návrh príslušných opatrení
  • Vypracovanie, vedenie a systematické doplňovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi organizácie
  • Plnenie všetkých úloh, ktoré technikovi požiarnej ochrany vyplývajú z predpisov o ochrane pred požiarmi
  • Zabezpečovanie vykonávanie kontrol (revízií) hasiacich prístrojov a ich opráv, tlakových skúšok a opráv požiarnych hydrantov.
  • Neobmedzené konzultačné a poradenské služby v oblasti OPP.

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej 

ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

voľba 3

e-mail