Medicínska časť služieb PZS

Pracovná zdravotná služba dohliada na zdravie zamestnancov v súvislosti s prácou so zameraním na sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu a zdravotnej spôsobilosti pre prácu zamestnancov vykonávaním:

Lekárskych preventívnych prehliadok:

 • Vstupné lekárske prehliadky
 • Periodické lekárske prehliadky
 • Prehliadky po skončení pracovného pomeru
 • Mimoriadne lekárske prehliadky
 • Prehliadky pred zmenou pracovného zaradenia
 • Prehliadky pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

 

 

Určovaním profesií na účely rekondičných pobytov vo vzťahu k práci

Pracovná zdravotná služba sa podieľa na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a zamestnancov o problematike vplyvu práce, pracovných podmienok a faktorov pracovného prostredia na zdravie a o ochrane a podpore zdravia pri práci so zameraním na možné súvislosti poškodenia zdravia, ktoré sa prejaví v neskoršom období ako aj na prevenciu pred týmito možnými zdravotnými účinkami.

 

Pracovná zdravotná služba poskytuje informácie:

zamestnancovi o:

 • nebezpečenstvách a s nimi súvisiacimi zdravotnými rizikami pri práci a ochrane pred nimi,
 • výsledkoch individuálnych vyšetrení zdravotného stavu týkajúcich sa expozície faktorov práce a pracovného prostredia a o záveroch posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu,

zamestnávateľovi o:

 • závere posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu,
 • opodstatnenosti preradenia zamestnanca na inú vhodné pracovné zaradenie,
 • záveroch výsledkov dohľadu nad pracovnými podmienkami a nad zdravím zamestnancov vrátane sledovania pôsobenia rozličných faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.

Odborné vyšetrenia a výkony, ktoré zabezpečujeme pre našich klientov:

 • Nadštandardné lekárske prehliadky podľa požiadavky klienta
 • Lekárske prehliadky pre posudzovanie zdravotnej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe (vstup do koľajiska)
 • Dni zdravia
 • Zdravotný dohľad pri akýchkoľvek akciách klienta
 • Odborné vyšetrenia:

  • Skríningové vyšetrenie zraku
  • ORL vyšetrenie
  • Audiometria
  • Pľúcne vyšetrenie
  • Spirometrické vyšetrenie
  • Očné vyšetrenie
  • Perimeter
  • Psychologické vyšetrenie
  • EKG
  • Interné vyšetrenie
  • Neurologické vyšetrenie
  • Laboratórne vyšetrenia
  • Vydanie zdravotného preukazu pre epidemiologicky závažnú činnosť

Výkon preventívnych lekárskych prehliadok ako aj ďalšie vyšetrenia a odborné výkony zabezpečujeme v zdravotníckych zariadeniach našej spoločnosti v Bratislave, Liptovskom Mikuláši a v sieti zmluvných lekárov na celom území Slovenska.

 

 

Žiadosť o cenovú ponuku

Neváhajte a kontaktujte nás ohľadom cenovej ponuky na naše služby

 
 

Kontakt na obchodné oddelenie

 

+421 244441 029

e-mail