Tiráž

Podmienky používania internetových stránok Teamprevent,  s.r.o. 

Prehliadaním alebo používaním webovej stránky  spoločnosti  Teamprevent  potvrdzujete,  že akceptujete tieto podmienky používania.  Spoločnosť Teamprevent umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že zachováte neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Poskytnutie informácií neznamená, že Teamprevent udeľuje licencie na autorské práva alebo práva priemyselného vlastníctva.

 

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetových stránkach vychádzajú z informácií, ktoré poskytuje Teamprevent a ich účelom je informovať najmä o ponuke produktov skupiny Teamprevent, ako aj aktivitách Teampreventu. Informácie publikované v prostredí internetu na webových stránkach skupiny spoločností Teamprevent majú informatívny charakter  a nie sú právne záväzné. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez upozornenia.

Teamprevent nezodpovedá  za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. 

 

Príspevky používateľov

Skupina spoločností Teamprevent si prostredníctvom svojej webovej stránky neželá prijímať dôverné, súkromné, ani zákonom chránené informácie. Presvedčite sa prosím, či informácie alebo materiály zasielané do Teampreventu, nie sú dôverné, nemôžu poškodzovať iné osoby, alebo poškodzovať ich osobné práva. Žiadne materiály, informácie  ani ďalšie formy komunikácie, ktoré budú prijaté,  sa nebudú považovať za dôverné,  ani súkromné a skupina spoločností Teamprevent nepreberá ohľadom nich žiadnu zodpovednosť. Spoločnosť Teamprevent a ňou poverené tretie strany môžu kopírovať, zverejňovať, distribuovať, začleňovať a inými spôsobmi používať všetky údaje, obrázky, zvuky, text a ďalšie obsiahnuté položky na akékoľvek komerčné i nekomerčné účely. 

 

Autorské právo

Všetky materiály vrátane obrázkov, softvéru, textu a grafiky, kľúčových slov a iného obsahu lokality  sú chránené  autorským právom, zákonmi a dohovormi vzťahujúcimi sa na duševné vlastníctvo, ako aj medzinárodnými dohovormi o autorskom práve. 

Označenie Teamprevent, ako aj označenia produktov a služieb uvádzané v jednotlivých dokumentoch sú ochrannými známkami skupiny spoločností Teamprevent alebo jej dcérskych  spoločností. Označenia produktov, služieb a spoločností spomenuté v jednotlivých dokumentoch môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Bez výslovného  písomného súhlasu  Teamprevent, s.r.o.  nie je povolené z nijakej internetovej stránky patriacej skupine spoločností Teamprevent kopírovať, napodobovať, ani prenášať žiadne texty, logá, grafické prvky, ochranné známky, zvuk ani obraz, ani ako celok  ani ich časti. Neoprávnené používanie materiálov na www sídlach skupiny spoločností Teamprevent je porušením právnych predpisov o autorskom práve a dohovorov vzťahujúcich sa na duševné vlastníctvo. 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Teamprevent spracúva osobné údaje používateľov webovských stránok spoločnosti Teamprevent za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré Teamprevent vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR. Teamprevent spracúva o používateľoch nasledovné údaje: adresné, identifikačné, príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom webovskej stránky spoločnosti Teamprevent, ktorých spracovanie ukladá zákon alebo podmienky poskytnutia príslušnej služby. Spracovateľom osobných údajov je výhradne Teamprevent.

Osobné údaje uchováva Teamprevent len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu pre ktorý sa spracúvajú.